อัตลักษณ์องค์กร


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติความเป็นมาอัน ยาวนานกว่า 55 ปี จากการดำ เนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์กรมีการขยายตัวสูงขึ้น ทำ ให้การสื่อสารถึงความเป็นมหาวิทยาลัยมีบริบทที่หลากหลาย ขาดความเป็นหนึ่งเดียวภายใน องค์กร มหาวิทยาลัยจึงมีความพยายามในการพัฒนาและผลักดันเรื่องระบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา เพื่อเป็นแนวทางการนำตราประจำมหาวิทยาลัย และ ตราสัญลักษณ์วิสัยทัศน์ไปใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบกับการดำ เนินการจัดทำกลยุทธ์ อด้านความเป็นมืออาชีพ มจธ.เป็นผู้เชี่ยวชาญ ความชำนาญ รู้จริง
และลงมือปฏิบัติได้จริงงค์กรมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดการสร้างแบรนด์ เพื่อกำ หนดกลยุทธ์การตลาด และการ สื่อสารขององค์กรเพื่อการสร้างแบรนด์ไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรให้เป็นที่รู้จักยอมรับอย่าง โดดเด่น มีเอกลักษณ์ สร้างคุณค่าความเป็น มจธ.

 

มจธ. ผลักดันการทำงานไปสู่เป้าหมายโดยมีค่านิยม หลักเพื่อเป็นแรงกระตุ้น

+  ด้านความเป็นมืออาชีพ มจธ.เป็นผู้เชี่ยวชาญ ความชำนาญ รู้จริงและลงมือปฏิบัติได้จริง 
+  มจธ. ยึดมั่นและยืนหยัดบนความถูกต้อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
+  มจธ.เป็นผู้นำ และริเริ่มแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ การสร้างคนสร้างบัณฑิตที่มี
   คุณภาพ เป็นสถาบันที่ให้ความรู้
+  มจธ.ยังเป็นกัลยาณมิตร เป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรเพื่อร่วมสร้างสิ่งที่มีผลกระทบที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ 

คำอธิบายอัตลักษณ์องค์กรฉบับย่อ

ดาวน์โหลด

 

 

ตราพระราชลัญจกร มจธ. ตราพระราชลัญจกร

วาระการใช้งาน

ใช้สำหรับงานทางการ (Formal Activities) พิธีสำคัญต่างๆ และเอกสารที่มีผลทางกฎหมายเพื่อ แสดงถึงเกียรติประวัติอันยาวนาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นหน่วยงานราชการ


ตราวิสัยทัศน์ มจธ. ตราวิสัยทัศน์

วาระการใช้งาน

วาระการใช้งาน ใช้สำหรับกิจกรรมที่ต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ต่อสาธารณะ (Public Communication) เพื่อสื่อ ถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน รู้สึกถึงความร่วมสมัย ใช้สื่อสารระหว่าง องค์กรและภายในองค์กร

ดาวน์โหลด

รูปแบบตัวอักษรเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการใช้งาน บนสื่อต่างๆ ภายในองค์กร
Quark (Bold) ใช้สำหรับหัวข้อภาษาไทย ขนาดตั้งแต่ 20 pt ขึ้นไป TH Sarabun
PSK (Regular) ใช้สำหรับข้อความภาษาไทย ขนาดไม่เกิน 20 pt

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

รูปแบบตัวอักษรเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการ ใช้งานบนสื่อต่างๆ ภายในองค์กร
Open Sans (Bold) ใช้สำหรับหัวข้อภาษาอังกฤษ ขนาดตั้งแต่ 20 pt ขึ้นไป
Open Sans (Regular) ใช้สำหรับข้อความภาษาอังกฤษ ขนาดไม่เกิน 20 pt

ดาวน์โหลด

 

PANTONE
172 C

C 0 M 87 Y 100 K 0
R 255 G 70 B 18

 

PANTONE
123 C

C 0 M 23 Y 93 K 0
R 255 G 198 B 39

สีมาตรฐาน และข้อกำหนดในการใช้

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแสด - เหลือง เป็นสีที่แสดงถึง ความเคลื่อนไหว ความไม่หยุดนิ่ง ความแข็งแรง ทั้งเป็นสีที่ กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ เป็นดั่ง แรงขับเคลื่อน ให้ไปสู่เป้าหมาย เปรียบเทียบได้กับเครื่องมือ และเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

ตราพระราชลัญจกร มจธ. ตราพระราชลัญจกร

วาระการใช้งาน

ใช้สำหรับงานทางการ (Formal Activities) พิธีสำคัญต่างๆ และเอกสารที่มีผลทางกฎหมายเพื่อ แสดงถึงเกียรติประวัติอันยาวนาน ความน่าเชื่อถือ และเป็นหน่วยงานราชการ


ตราวิสัยทัศน์ มจธ. ตราวิสัยทัศน์

วาระการใช้งาน

วาระการใช้งาน ใช้สำหรับกิจกรรมที่ต้องการสื่อสารภาพลักษณ์ต่อสาธารณะ (Public Communication) เพื่อสื่อ ถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน รู้สึกถึงความร่วมสมัย ใช้สื่อสารระหว่าง องค์กรและภายในองค์กร

ดาวน์โหลด

รูปแบบตัวอักษรเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการใช้งาน บนสื่อต่างๆ ภายในองค์กร
Quark (Bold) ใช้สำหรับหัวข้อภาษาไทย ขนาดตั้งแต่ 20 pt ขึ้นไป TH Sarabun
PSK (Regular) ใช้สำหรับข้อความภาษาไทย ขนาดไม่เกิน 20 pt

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

รูปแบบตัวอักษรเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการ ใช้งานบนสื่อต่างๆ ภายในองค์กร
Open Sans (Bold) ใช้สำหรับหัวข้อภาษาอังกฤษ ขนาดตั้งแต่ 20 pt ขึ้นไป
Open Sans (Regular) ใช้สำหรับข้อความภาษาอังกฤษ ขนาดไม่เกิน 20 pt

ดาวน์โหลด

 

PANTONE
172 C

C 0 M 87 Y 100 K 0
R 255 G 70 B 18

 

PANTONE
123 C

C 0 M 23 Y 93 K 0
R 255 G 198 B 39

สีมาตรฐาน และข้อกำหนดในการใช้

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีแสด - เหลือง เป็นสีที่แสดงถึง ความเคลื่อนไหว ความไม่หยุดนิ่ง ความแข็งแรง ทั้งเป็นสีที่ กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ เป็นดั่ง แรงขับเคลื่อน ให้ไปสู่เป้าหมาย เปรียบเทียบได้กับเครื่องมือ และเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

ต้นแบบ Powerpoint template present

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ดาวน์โหลด

ต้นแบบนามบัตร

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

ดาวน์โหลด